Om föreningen

Snöveltorps samfällighetsförening har som huvudåtagande att förvalta Snöveltorp ga:1 (grönområde m.m), vilket anges i föreningens stadgar som antogs i reviderad form 2014-10-06.

Föreningens förvaltande uppdrag innebär bland annat slyröjning, gräsklippning, allmän skötsel av badplats och lekplats med tillhörande mindre byggnader (dansbana och förråd), samt att hantera drift- och förbrukningskostnader för befintlig belysning.

Observera att vägrelaterade frågor så som exempelvis utbyggnad av belysning, hantering av fartbegränsade åtgärder, snöröjning, sandning, slyröjning i dike m.m i Snöveltorp, hanteras av Luddingsbo-Snöveltorp Vägförening, som är en separat förening.

Föreningens löpande arbete drivs av en styrelse och den väljs i sin tur av föreningsmedlemmarna på föreningens årsmöte. Medlemskap i samfällighetsföreningen är obligatoriskt för fastighetsägare i Snöveltorp. Medlemsavgiften faktureras en gång per år, vanligen i maj/juni.

Varje år arrangerar föreningen gemensamma städdagar dit samtliga medlemmar är inbjudna. Vid utvalda tillfällen kan det även förekomma att föreningen bjuder in till andra gemensamhetsskapande aktiviteter. Inbjudan till gemensamma förekomster anslås i föreningens sociala kanaler (Facebooksidan), på vår hemsida samt på anslagstavlor i Snöveltorp.