Frågor och Svar

Här presenterar vi några vanligt förekommande frågor och svar. Om du inte hittar svaret på din fråga är du varmt välkommen att kontakta styrelsen.

Får jag ta ner ett träd utanför min tomtgräns?

Du måste då kontakta markägaren för eventuell tillåtelse att ta ner träd utanför tomtgräns. Även om trädet i fråga påverkar din tomt genom skuggning, lövfällning eller liknande.

Ansvarar ni för båtplatser i Asplången?

Nej, Snöveltorps samfällighetsförening ansvarar inte för tilldelning av båtplatser i Asplången. Föreningen ansvarar inte heller för båtrampen då den är privatägd.

Jag vill att ni gör fartbegränsande åtgärder i samhället. Kan ni ordna det?

Nej, Snöveltorps samfällighetsförening ansvarar inte för fartbegränsande åtgärder. Frågor som rör vägarna, väggrenen eller belysningspunkter ansvarar Luddingsbo Snöveltorp vägförening för – förutsatt att det inte är en kommunal väg, för då är det Söderköpings Kommun du behöver vända dig till.

Har Samfällighetsföreningen hand om sådant som vägar, sophämtning och belysning?

Snöveltorps samfällighetsförening ansvarar endast för drift av belysning i Snöveltorp. När det gäller frågor som rör vägar, så som exempelvis fartbegränsande åtgärder, slyröjning i dike, snöröjning eller vägpinnar hanteras detta av Luddingsbo Snöveltorp Vägförening. När det gäller nyinstallation av belysningspunkter är även det en fråga för vägföreningen.

Jag vill gärna arbeta i styrelsen. Hur gör jag?

Om du är intresserad av att vara en del av styrelsen och delta mer aktivt i föreningens vardagliga arbete så meddela ditt intresse till styrelsen. Val till styrelsen sker sedan på årsmötet utifrån en eventuell valberednings förslag. I eventuell avsaknad av valberedning är det sittande styrelse som föreslår kandidater för tillsättning.

När ska jag betala min medlemsavgift till samfällighetsföreningen?

Faktura innehållande medlemsavgift skickas ut brevledes under våren. Föreningen använder ekonomisystemet Fortnox för fakturautskick och indrivning av påminnelseavgift.

Jag har ett förslag som jag vill att föreningens medlemmar ska rösta om.

Om du har ett förslag som rör föreningens ansvarsområde och primära åtagande och som du vill ska tas upp för omröstning på det kommande årsmötet behöver du skicka en s.k motion till styrelsen. En motion är en skriftlig beskrivning av ditt förslag och den behöver vara styrelsen tillhanda senast i april under innevarande år för att sedan kunna presenteras på det efterföljande årsmötet samma år.

Bestämmer styrelsen huruvida en motion antas eller inte?

Styrelsen har i uppdrag att läsa och kommentera de motioner som inkommit och ge sitt förslag till beslut (bifall eller avslag). Det är dock sedan medlemmarna på årsmötet som genom omröstning yrkar slutligt bifall eller avslag för motionen. Inkomna motioner med styrelsens kommentarer bifogas kallelsen till årsmötet.

När hålls årsmötet?

Enligt stadgarna ska årsmötet normalt hållas i juni. Samtliga medlemmar i samfällighetsföreningen får en skriftlig kallelse till årsmötet (en kallelse per fastighet).

Hur vet styrelsen vilka som är röstberättigade på årsmötet?

På årsmötet finns debiteringslängd som används för att stämma av mötets deltagare med respektive fastighet i Snöveltorp. I allmänhet används den s.k huvudtalsmetoden som anges i (Lag om förvaltning av samfälligheter 49 § första stycket) och som innebär en röst per fastighet som omfattas av debiteringslängden.